• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Privacy Policy

Privacy Policy (AVG)

LITTLE TROPHY hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. LITTLE TROPHY houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
 • deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten en plichten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Als LITTLE TROPHY zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

LITTLE TROPHY
Schildersstraat 12

5251 MA Vlijmen
[email protected]
+31(0)646101932

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door LITTLE TROPHY verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 

 • Om uw bestellingen af te handelen en u te informeren over het verloop daarvan
 • Om vragen te kunnen beantwoorden
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:

 

Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN en IP-adres.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij niet aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Bewaartermijn

LITTLE TROPHY bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en verwijderd op verzoek de persoonsgegevens uit het bestand.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Je gegevens zijn opgeslagen in een digitaal  bestand en beveiligd met een wachtwoord.

 

Rechten omtrent je gegevens

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan voornoemde zaken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover contact met ons op te nemen.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met ons op.